Du måste logga in först
Gå till varukorgen »

• Farligt Gods-etiketter

Farligt gods måste enligt gällande regelverk ADR-S / RID-S märkas med etiketter.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

UN 3480 Lithium Ion Batterier
UN 3481 Varor innehållandes/packade med Lithium Ion Batterier
UN 3490 Lithium Metal Batterier
UN 3491 Varor innehållandes/packade med Lithium Metal Batterier

Syntetetiketter (PP) 100x100 mm på rulle.

250/500 etiketter per rulle.FAROPIKTOGRAM

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation. Märkningen ska informera om skador som kan uppstå vid användning.

CLP-förordningen är EU:s svar på FN.s uppmaning i Johannesburg 2002 om att hela världen bör ha ett gemensamt regelverk som bygger på GHS (Globalt Harmonisernade System) för märkning och klassning av kemikalier.

Dessa gemensamma regler ska ge ett bättre skydd för vår miljö och hälsa och underlätta handel med kemikalier länder emellan.

Syntetetiketter (PP) 20x20, 50x50 och 100x100 mm på rulle.

500/1000 etiketter per rulle.


Ändra listläge